Vragen, geschillen & klachten

Vragen
Voor vragen over onze dienstverlening, onze trainingen of voor vragen van administratieve aard, neemt u contact op met Johan de Jong op telefoonnummer 06-52519114. U kunt ook een e-mail sturen. Alle vragen worden binnen 2 werkdagen beantwoord.

Als u vragen heeft die een langere verwerkingstijd vragen, krijgt u binnen twee werkdagen een bericht van ontvangst met daarin een indicatie wanneer u een antwoord kunt verwachten.

Klachten
Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Klachten over de verrichte werkzaamheden moet opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum en uiterlijk binnen drie weken na afronding van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk melden aan opdrachtnemer. De klacht moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat opdrachtnemer er adequaat op kan reageren.

Als een klacht terecht is, verricht opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken.  Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is opdrachtnemer aansprakelijk, binnen de grenzen van artikel 15 van de Algemene Leveringsvoorwaarden van Healthy Company Consultants. Klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Bij vragen neemt u contact op met Johan de Jong op telefoonnummer 06-52519114. U kunt ook een e-mail sturen.

Indien u een klacht bij ons deponeert, krijgt u binnen twee werkdagen een bericht van ontvangst met daarin een indicatie wanneer u een antwoord kunt verwachten. Een inhoudelijke reactie volgt binnen 4 weken.

Geschillen
In geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst of daaruit voortbouwende overeenkomsten zullen partijen proberen eerst in onderling overleg tot een vergelijk te komen. Als dit niet mogelijk is dan leggen partijen hun geschil voor bij een onafhankelijke derde. In laatste instantie blijft een rechtsgang altijd openstaan voor betrokken partijen.

Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.

Onafhankelijke beroepsinstantie

Als u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht of geschil, bieden wij u een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde:

Johan de Jong, Paul Nyst en Jos Meekers zijn deelnemer aan de Ethische Code van Phoenix Opleidingen. De Ethische Commissie zorgt ervoor dat de Ethische Code up-to-date blijft, dat de klachtenprocedure goed functioneert en dat er een effectief functionerende onafhankelijke klachtencommissie is. Hier kunt u terecht als u een geschil heeft met Johan of Paul. Meer informatie vindt u hier. Johan de JongPaul Nyst en Josee Blanken zijn (tevens) aangesloten bij het NOBCO.

Roos Braakhuis en Mincka van Houten zijn als geregistreerd GZ-psycholoog lid van het NIP, het Nederlands Instituut van Psychologen. Psychologen die lid zijn van het NIP en/of een NIP-registratie hebben, moeten zich houden aan deze beroepscode. De basisprincipes van de Beroepscode zijn dat de psycholoog zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig dient te gedragen. In de Beroepscode staan richtlijnen en gedragsregels die zijn afgeleid van deze vier basisprincipes.

Met een eigen beroepscode toetst het NIP het beroepsmatig handelen van haar leden. Het toezicht op de naleving daarvan berust bij twee onafhankelijke Tuchtcolleges. Wanneer dient u wel of niet een klacht in? Welke uitspraken en maatregelen zijn er? Bekijk de uitspraken en klachtprocedure onder Tuchtrecht en klachten.