Reputatiekunde

Reputatiekunde is hot, we leven immers in een tijd waarin meningen steeds meer centraal komen te staan. Maatschappelijk zien wij dat we met zijn allen zoekende zijn naar de omgang met meningen (fake news?) en hoe allerlei organisaties te maken krijgen met de grote invloed van meningen. Die mening heet reputatie en, mede veroorzaakt door sociale media, is de kracht van meningen enorm toegenomen. Dit biedt kansen en bedreigingen; voor je het weet ligt je vuile was op straat en je reputatie in de goot. Waar in het verleden organisaties het konden redden met Compliance en Governance (een systeem van regels en procedures, veelal op juridische basis), blijkt dit nu niet meer toereikend. Vrijwel dagelijks zien we voorvallen, die grote invloed hebben op de reputatie van organisaties. Dit valt niet te voorkomen. Wat waarneembaar is, is dat organisaties die een juiste reactie op een situatie hebben, uitstekend in staat zijn om de negatieve invloed van het voorval te beteugelen. Ook dat valt onder reputatiekunde. In organisaties waar veel intermenselijk verkeer plaatsvindt op allerlei niveaus, is het van groot belang dat er breed gedragen besef en bewustzijn ontstaat rondom de waarde van reputatie. Kennis van reputatiekunde is daarbij onontbeerlijk *

Reputatie en imago

Daarnaast zien we dat er in alle branches grote vraagstukken bestaan, zoals een (dreigend) tekort aan professionals of een noodzakelijke andere invulling van de commerciële strategie door online invloeden. De hiermee gepaarde investeringen leveren alleen rendement op als de ervaring van de stakeholders overeenkomt met de positionering: Waar imago belooft, zegt reputatie hoe het gedrag (herhaaldelijk) wordt herkend en erkend door de verschillende stakeholders. Met de directe (en in veel gevallen niet te herleiden) feedback op websites, sociale media en NPS scores onder 8,5, kunt u er zeker van zijn dat dit van invloed is op de reputatie van uw organisatie.

Reputatie is iets anders dan imago. Imago gaat over hoe we gezien willen worden door onze stakeholders. De afdelingen marketing en communicatie houden zich hiermee bezig; het gewenste imago. Reputatie is hoe we als organisatie herhaaldelijk worden ervaren qua gedrag: alle medewerkers werken hier dagelijks aan mee.

Een positieve reputatie is gericht op verschillende doelen:

 • Op het vestigen van een goede naam als organisatie.
 • Op het welzijn: vertrouwen in de organisatie en de professionals.
 • Op de uitvoering van de taak-as (o.a. financieel-economisch): wat leveren we?
 • Op de uitvoering van de mens-as (o.a. personeelsbeleid): hoe leveren we dat?
 • Op de uitvoering van de waarden-as: vanuit welke drijfveren doen we dat?
 • Op waardevol leiderschap: een voorbeeld zijn als leider zodat elk teamlid zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelt.

Reputatie en leiderschap

Reputatiemanagement (reputatiekunde in uitvoering) vraagt om Waardevol leiderschap. Het maakt een scherp onderscheid tussen feedbackgericht managen, waarbij normen de graadmeter vormen van onze reflectie, en ‘feedforwardgericht’ leiden, waarbij waarden richtinggevend zijn. Vaak gaat feedbackgericht managen gepaard met een oordeel, een goed-fout beoordeling met als consequentie dat er een stagnatie optreedt in het systeem; het blijft daarmee gericht op dat wat was. Er wordt niet meer geleerd. Vaak zien we dat uit onmacht de regels en procedures steeds verder worden aangescherpt en er een systeem ontstaat van rigiditeit of volkomen stilstand.

Waarden zijn ‘feedforwardgericht’; wat vinden we van belang en op welke wijze geven we invulling aan ons gedrag vanuit die waarden? Welke ruimte geven we aan elkaar en wanneer is er een goede balans tussen feedbackgerichte resultaten en ‘feedforwardgericht’ werken vanuit de intrinsieke motivatie? Het benoemen en bespreken van onze waarden en hierover in dialoog gaan is voor velen een kwetsbare aangelegenheid, omdat het een meer onderzoekende houding vraagt en antwoorden niet vastliggen. Het vraagt reflectie en toetsing van ons gedrag. En het vraagt erkenning van gedrag wanneer we afwijken van het waardenpatroon: Is ons gedrag congruent aan de waarden waar we als professional en als organisatie voor staan?

Wat levert het op?

Wat levert het uw organisatie op om bezig te zijn met reputatiemanagement? Met het ontwikkelen van een positieve reputatie wordt gewerkt aan een gezonde organisatiecultuur en een positief arbeidsklimaat. Investeren in mensgericht reputatiemanagement leidt direct tot:

 • Een sterkere reputatie op de (arbeids)markt
 • betrokken en trotse collega’s en medewerkers
 • minder ziekteverzuim en minder ongewenst verloop
 • een aantrekkelijke propositie voor nieuw talent
 • betere samenwerking tussen medewerkers en met klanten
 • grotere winstgevendheid

Zesdaagse reputatiekunde

Wij geloven dat reputatiemanagement bij uitstek het middel is om te werken aan mensgerichte en gezonde organisaties. Vanuit Healthy Company Consultants hebben wij voor organisaties een zesdaagse beroepsopleidingen ‘reputatiekunde’ ontwikkeld. Met een representatieve groep medewerkers uit uw organisatie werken we intensief aan reputatiemanagement. Tijdens deze zes dagen introduceren we reputatiemanagement en verdiepen we het onderwerp op individueel, relationeel en systemisch niveau. Daarnaast geven we aandacht aan het onderwerp ‘conflicterende waarden’ en besteden we een hele dag aan de integratie van het geleerde in de organisatie.

* Een belangrijke inspiratiebron is voor ons het boek ‘Reputatiekunde’ van Maarten Kouwenhoven.

Meer informatie?

Bel 0575 - 20 20 25 of vul onderstaand formulier in. Wij nemen binnen twee werkdagen contact op.