Programma- en projectmanagement

Organisaties worden in rap tempo geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Steeds vaker zoeken organisaties de oplossing in een programmatische- of projectmatige veranderaanpak.

Wij bieden praktisch en doeltreffend programmamanagement of projectmanagement in uiteenlopende situaties. Steeds vanuit de gedachte dat succes staat of valt met een gedeelde visie en gezamenlijk commitment aan de doelen van het programma of project.

Onze kernbegrippen zijn samenwerking, flexibiliteit, heldere doelen, vertrouwen, verbinding en een goede balans tussen de inhoud van het programma of project en alle betrokken partijen en hun belangen.

Projectmanagement komt in beeld wanneer er binnen heldere afspraken over tijd en middelen wordt gewerkt aan het realiseren van een of meerdere resultaten. Bij projectmatig werken hoort continue reflectie op wat je doet, waarom je het doet, hoeveel tijd en geld dat kost en hoe alle projectonderdelen leiden naar het gewenste resultaat. Het vereist een scherpe programmering waarin ook is afgebakend wat niet tot het projectresultaat behoort.

Maar voor succesvolle projecten is meer nodig dan strakke sturing, goede planning en stringente budgetbewaking. De basis ligt ook in de aanwezigheid van voldoende energie, commitment en creativiteit. De uitdaging is om gebruik te maken van de kwaliteiten van alle betrokkenen en van daaruit een structuur te creëren die werkt als een flexibele, maar stevige ruggengraat in plaats van als een harnas.

Onder programmamanagement valt het aansturen van een tijdelijk en uniek geheel van projecten, processen en taken, die bijdragen aan een of meerdere strategische doelen. Programmamanagement is, zeker als er veel interne of externe partijen bij betrokken zijn, niet hetzelfde als uitgebreid projectmanagement. Het is complexer. In alle opzichten. Een programma bevat vaak meerdere projecten, het loopt langer door, de sturing is diffuser en de omgeving dynamischer.

Ons programmamanagement is meer dan een slimme manier van sturen, organiseren of grip hebben. Wij willen dat mensen aangesproken of uitgedaagd worden zodat ze zich committeren. Want alleen vanuit een gemeenschappelijke visie en gezamenlijke doelen worden resultaten geboekt.

Wij maken programma’s op maat, passend bij de aard van uw organisatie. We werken van buiten naar binnen, waarbij de veranderende omgeving uitgangspunt is. De buitenwereld vertalen we tijdens een of meerdere sessies in de koers voor de organisatie. We bekijken welke route gelopen zal worden, zowel op collectief niveau als op individueel niveau. Wij reiken organisaties als het ware een rugzak vol instrumenten aan. Wij zorgen voor een afwisseling van werkvormen, een hoog tempo en borging van resultaten in de organisatie. Idealiter heeft een programma een looptijd van maximaal twee jaar. In die tijdspanne is de concentratie optimaal en de wisselwerking tussen leren, werken en experimenteren effectief.

Verbinden

De klant van morgen optimaal bedienen begint bij het in staat zijn medewerkers van nu en morgen aan ons te binden. En verbinden doen we via onszelf als mens. Voor alles ben je mens, dat is 1 van de kernovertuigingen van Healthy Company Consultants. Om je als mens te kunnen verbinden, is er maar 1 route mogelijk: je verbindt je eerst met jezelf, dan met je medewerkers en vervolgens met je klant. Zo en niet anders. Het begint namelijk altijd bij jezelf. Verbinden betekent dat je leert omgaan met je eigen instinctieve bewegingen en die van de ander, dat je verantwoordelijkheid neemt voor het effect van je communicatie en dat je teamprocessen leert herkennen en beïnvloeden.

Dienen

Een dienend leider is gericht op het optimaal benutten van talent in organisatie, door een werkklimaat te creëren waarin medewerkers kunnen groeien en bloeien. Van de leider zelf vraagt dit om de eigen ‘dienende plek’ in de organisatie in te nemen. We leren jou over ordering en plek in organisaties, over organisatiedynamieken en over talentontwikkeling. En het gaat over leiderschap en lidmaatschap. Wil je hier meer over weten, lees dan hier het blog van Johan de Jong.

Het begint altijd bij jezelf

Veel leiders kennen zichzelf behoorlijk goed. Levens- en werkervaring, eerdere coachingstrajecten en leiderschapsprogramma’s hebben je duidelijk gemaakt waar jouw patronen vandaan komen. Deze zelfkennis leidt niet automatisch tot een trendbreuk in je patronen. In onze leiderschapsprogramma’s leer je hoe je verbinding kunt maken op een authentieke manier die inspirerend is voor anderen.

Healthy Company Consultants werkt altijd binnen de context van organisaties. Dat betekent dat we met de mensen in organisaties werken aan professioneel leiderschap en aan persoonlijk leiderschap in het kader van de professionele taak. Leren verbindend en dienend leiding te geven kan niet zonder persoonlijke groei. Onze interventies raken dus ook jou als persoon, als mens. Altijd met de focus op jouw taak en bijdrage aan de organisatie.

Meer informatie?

Bel 0575 - 20 20 25 of vul onderstaand formulier in. Wij nemen binnen twee werkdagen contact op.