Programma- en projectmanagement

Programma- en projectmanagement

 

Organisaties worden in rap tempo geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Steeds vaker zoeken organisaties de oplossing in een programmatische- of projectmatige veranderaanpak.

Wij bieden praktisch en doeltreffend programmamanagement of projectmanagement in uiteenlopende situaties. Steeds vanuit de gedachte dat succes staat of valt met een gedeelde visie en gezamenlijk commitment aan de doelen van het programma of project.

Onze kernbegrippen zijn samenwerking, flexibiliteit, heldere doelen, vertrouwen, verbinding en een goede balans tussen de inhoud van het programma of project en alle betrokken partijen en hun belangen.

Projectmanagement komt in beeld wanneer er binnen heldere afspraken over tijd en middelen wordt gewerkt aan het realiseren van een of meerdere resultaten. Bij projectmatig werken hoort continue reflectie op wat je doet, waarom je het doet, hoeveel tijd en geld dat kost en hoe alle projectonderdelen leiden naar het gewenste resultaat. Het vereist een scherpe programmering waarin ook is afgebakend wat niet tot het projectresultaat behoort.

Maar voor succesvolle projecten is meer nodig dan strakke sturing, goede planning en stringente budgetbewaking. De basis ligt ook in de aanwezigheid van voldoende energie, commitment en creativiteit. De uitdaging is om gebruik te maken van de kwaliteiten van alle betrokkenen en van daaruit een structuur te creëren die werkt als een flexibele, maar stevige ruggengraat in plaats van als een harnas.

Onder programmamanagement valt het aansturen van een tijdelijk en uniek geheel van projecten, processen en taken, die bijdragen aan een of meerdere strategische doelen. Programmamanagement is, zeker als er veel interne of externe partijen bij betrokken zijn, niet hetzelfde als uitgebreid projectmanagement. Het is complexer. In alle opzichten. Een programma bevat vaak meerdere projecten, het loopt langer door, de sturing is diffuser en de omgeving dynamischer.

Ons programmamanagement is meer dan een slimme manier van sturen, organiseren of grip hebben. Wij willen dat mensen aangesproken of uitgedaagd worden zodat ze zich committeren. Want alleen vanuit een gemeenschappelijke visie en gezamenlijke doelen worden resultaten geboekt.

Wij maken programma’s op maat, passend bij de aard van uw organisatie. We werken van buiten naar binnen, waarbij de veranderende omgeving uitgangspunt is. De buitenwereld vertalen we tijdens een of meerdere sessies in de koers voor de organisatie. We bekijken welke route gelopen zal worden, zowel op collectief niveau als op individueel niveau. Wij reiken organisaties als het ware een rugzak vol instrumenten aan. Wij zorgen voor een afwisseling van werkvormen, een hoog tempo en borging van resultaten in de organisatie. Idealiter heeft een programma een looptijd van maximaal twee jaar. In die tijdspanne is de concentratie optimaal en de wisselwerking tussen leren, werken en experimenteren effectief.